800S-1800 - Automatyczny System UV

Automatyczny system rozpraszania UV z zastosowaniem spektrofotometru UV-VIs firmy Shimadzu UV 1800 i 8

Automatyczny system rozpuszczania UV przeznaczony jest do testów rozpuszczania wymaganych przez USP. System ten wykonuje się z całkowitą automatyzacją testów rozpuszczania, sterowanych przez komputer PC oraz programem Logan Automated Dissolution UV (ADUV).

Shimadzu UV 1800 & 8 Cell Changer UV-VIs Spectrophotometer
Shimadzu UV 1800 & 8 Cell Changer UV-VIs Spectrophotometer

Kompletny system składa się z:

    Logan Automatyczny 8-pozycyjny test rozpuszczania
    Spektrofotometr UV-1800 firmy Shimadzu UV-Vis z 8 zmiennymi komórkami pozycji
    8-kanałowa pompa perystaltyczna do przenoszenia próbek z naczynia do celi przepływowej iz powrotem do naczynia
    PC i automatyczny program do rozpuszczania UV

W użyciu tablet jest wstępnie załadowany na tacę automatycznego opuszczania. Wyświetlacz graficzny ADUV monituje użytkownika, aby jednocześnie upuścił próbki do naczyń. Następnie program ADUV przejmuje kontrolę rozpuszczania w całym okresie próbnym. Absorpcja,% rozpuszczona jest wyświetlana w każdym odstępie próbkowania. Po zakończeniu testu obrót wału automatycznie się zatrzymuje i przedstawiony zostanie kompletny i obszerny raport o rozpuszczeniu.

 

ENG

Automated Dissolution UV System with Shimadzu UV 1800 & 8 Cell Changer UV-VIs Spectrophotometer

Automated Dissolution UV System is for dissolution testing required by USP. This system performs with total automation of the dissolution testing, controlled by a PC and the Logan Automated Dissolution UV software program (ADUV).

The complete system consists of:

  • Logan Automated 8-Position Dissolution Tester
  • Shimadzu UV-1800 UV-Vis spectrophotometer with 8 position cell changer
  • An 8-Channel peristaltic pump to move samples from vessel to flow-cell and back to vessel
  • PC and Automated Dissolution UV Software Program

In use the tablets are pre-loaded on the auto-dropping tray. The graphical display of the ADUV prompts the user to drop the samples into the vessels simultaneously. The ADUV program then takes control of the dissolution testing for the entire test run. The absorbency , % dissolved is displayed at every sampling interval. When the test is over, shaft rotation automatically stops and the complete and comprehensive dissolution report s presented.