Drukuj
Badanie siły i temperatury rozpylacza (Zimny Freon®)

Dyspersja i geometria pióra są powszechnymi technikami stosowanymi w przemyśle farmaceutycznym do charakteryzowania i ilościowego określania kształtu emitowanego strumienia wody z metedlowych dawek wziewnych (MDI) i sprayów do nosa.

Niemniej jednak, prawdopodobnie obawy, że którykolwiek z tych dwóch parametrów jest reakcją użytkownika na siłę wywierania nacisku MDI lub natryskiwania na gardło lub kanały nosowe.

Efekt "zimnego freonu®" (początkowa reakcja na zimny wybuch propelentu MDI na tylnej stronie gardła) może często powodować przerwanie procesu inhalacji przez pacjenta, a tym samym niespójne dostarczanie do płuc. Podobne reakcje mogą być generowane przez rozpylanie nosa.

Efekt "zimny Freon®" jest funkcją aerozolu i temperatury plume'a.

Model TFT Tester Modelu SFT 1000 i Plume Temperature Tester Model PTT 1000 to dwa proste instrumenty służące do ilościowego określania tych dwóch istotnych parametrów.

W celu uzyskania szczegółowych informacji o produktach, specyfikacjach i numerach części, proszę poprosić o kopię naszej broszury "Rozwiązania dotyczące jakości w zakresie testowania inhalatora".

Uwaga: "Freon" jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Chemours Company FC, LLC

 

ENG

Spray pattern and plume geometry are common techniques employed in the pharmaceutical industry to characterise and quantify the shape of the emitted spray from Metered Dose Inhalers (MDIs) and Nasal Sprays.

However, possibly of as much concern as either of these two parameters is the reaction of the user to the impaction force of the MDI or spray on the throat or nasal passages.

The “cold Freon®” effect (the initial reaction to the cold blast of MDI propellant on the back of the throat) can often result in the patient aborting the inhalation process and hence receiving inconsistent delivery to the lungs. Similar reactions can be generated by nasal sprays.

The “cold Freon®” effect is a function of aerosol spray force and plume temperature.

The Spray Force Tester Model SFT 1000 and Plume Temperature Tester Model PTT 1000 are two simple instruments designed to quantify these two essential parameters.

For comprehensive product details, specifications and part numbers, please request a copy of our brochure “Quality Solutions for Inhaler Testing”.

Note: "Freon" is a registered trademark of Chemours Company FC, LLC